Ta strona używa plików cookie!
close

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data dodania: 29 listopada 2015 r.

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 

1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00.

2. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 9.00 do 15.00.

3. Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.


 

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można złożyć:

 

1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-950 Wrocław

2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

- pod numerem (+48)713403389 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego

  Policji we Wrocławiu,

- pod numerem (+48)713403445 - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy

  Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

3. Faxem – numer (+48)713404851,

4. Pocztą internetową na adres e-mailowy : skargi@wr.policja.gov.pl

 

W komendach miejskich / powiatowych Policji województwa dolnośląskiego interesantów przyjmują komendanci miejscy / powiatowi Policji lub ich zastępcy oraz funkcjonariusze tych jednostek odpowiedzialni za realizację zagadnień skargowych w każdy roboczy dzień od godziny 09.00 do 15.00 oraz w wyznaczonym dniu tygodnia. W jednostkach tych procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a dane adresowe i kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

 

skargi@swidnica.wr.policja.gov.pl

 

Nastąpiła  zmiana  dotycząca  dnia  przyjmowania  interesantów !

 

Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

       - we wtorki w godzinach od 15.30 do 17.00

 

Funkcjonariusz lub pracownik odpowiedzialny w KPP w Świdnicy za realizację zagadnień skargowych przyjmuje interesantów:

        - we wtorki, w godz. 08.00 - 17.00
        - w pozostałe dni robocze, w godz. 9.00 - 15.00

 

 

W w/w jednostce procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niezbędne informacje dla skarżącego
 
Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu postępowań administracyjnych
 
„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku
albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.
 
„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.
 

 

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

 

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław