Ta strona używa plików cookie!
close

Podstawy prawne

Data dodania: 21 grudnia 2015 r.

Podstawę prawną funkcjonowania KPP w Świdnicy stanowi m.in. :

-Regulamin KPP w Świdnicy z dnia 08.04.2011r.

-Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z dnia 01.06.2011r. 

-Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z dnia 09.06.2014r.

-Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990r. 

 

REGULAMIN

Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

z dnia  08.04.2011 roku

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz.U. 2007r. nr 43 poz.277 z późn. zm.1 ) ustala się, co następuje:

Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zwanej dalej ,,Komendą” określający :

 

 • strukturę organizacyjną Komendy;
 • tryb kierowania Komendą;
 • zadania komórek organizacyjnych Komendy. (...)

                                                                                                                                       

 • Zadania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 • Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.   (...)                                                                                                                                                                                                             

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

Kierownictwo Komendy stanowią :

 • Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy;
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadzorujący służbę kryminalną w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, nadzorujący służbę prewencyjną Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych.

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  

w służbie kryminalnej :

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych,
 • Posterunek Policji w Jaworzynie Śląskiej,
 • Posterunek Policji w Marcinowicach,
 • Posterunek Policji w Dobromierzu;
 • Posterunek Policji w Słotwinie

 

w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Zespół Kontroli,
 • Zespół Prezydialny,
 • Zespół Kadr i Szkolenia,
 • Zespół Wspomagający,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnej i Kancelaria Tajna.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku z RODO

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji 
w Świdnicy z siedzibą przy ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica.
 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych  - Tel. 74 8582 210
e-mail: iod.kpp@świdnica.wr.policja.gov.pl
 
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
 
a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO),
 
b) w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 
d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 
e)  w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).      
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
 
4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
 
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
 
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 
5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji 
w Świdnicy, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji 
w Świdnicy, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy, przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 
9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej  w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
 
10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
11. Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów  i danych identyfikujących policjantów -  art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji