Ta strona używa plików cookie!
close

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Świdnica

Data dodania: 22 marca 2019 r.
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
 
1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy:
    • adres: ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica, 
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:
    • adres: ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica,  
    • e-mail: iod.kpp@swidnica.wr.policja.gov.pl    
3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.
W KPP w Świdnicy dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
    • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, 
    • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl, 
    • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.