Ta strona używa plików cookie!
close

Kadry

Data dodania: 29 listopada 2015 r.

Dział Kadr

Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

58-100 Świdnica

ul.Jagiellońska 23

tel.74 858 22 03

 

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław

ul. Podwale 31-33

tel.: +48 71 340-32-99

fax.: +48 71 340-36-18

mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału: mł.insp. Piotr Szafrański

Zastępca Naczelnika Wydziału: 

 

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. c oraz §26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku ze zm., a w szczególności:

 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 

1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej komendanta;

2. Sporządzanie projektów decyzji komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;

3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych komendy oraz jednostek Policji;

4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych komendy oraz jednostkach Policji;

5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;

6. Planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;

7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

8. Prowadzenie zbiorów etatu komendy oraz jednostek Policji;

9. Opracowywanie projektu regulaminu komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;

10. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w komendzie;

11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników komendy;

12. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników komendy oraz jednostek Policji;

13. Organizacja naboru oraz kierowanie policjantów komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;

14. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów komendy;

15. Sprawowanie nadzoru nad realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;

16. Realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.

 

A ponadto:

 

1.Wydział Kadr i Szkolenia koordynuje i nadzoruje działania komórek kadrowych we wszystkich jednostkach Policji dolnośląskiej.

2.Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, w ramach zakresu działań realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.